پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام خمس، فوریت

وابسته

خمس ( عمل )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه فوریت پرداخت خمس به زیرصفحه فوریت پرداخت خمس/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الخمس : صفحه 436
  • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 74
  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 1 : صفحه 253
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 489
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 4 : صفحه 324
  • منتهی المطلب (ط ق) جلد 1 : صفحه 550