پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

روباه کوچک اندام و خالدار، قدش کوتاه و پوستش قرمز و پشت او دارای موهایی است که انتهای آنها سفید است.

اعم

روباه

وابسته

نماز با اجزای فنک

منابع

  • الجامع للشرائع : صفحه 380
  • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 24 : صفحه 201
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 72
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 297
  • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 750
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 102
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 167
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه 293