پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"قائد ( قَوّاد )"واژه زیر را بکار ببرید:

قَوّاد