پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قواعد فقهی خاص

وابسته

بازار مسلمین

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 245
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 100
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 103