پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"قتال"واژه زیر را بکار ببرید:

جنگ ( فقه )