پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قتل نفس ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جنایت بر نفس ( قتل )، قتل جنایی

اعم

جنایت بر نفس ( مقابل مال )، قتل

اخص

قتل اشتراکی، قتل ترتبی، قتل توسط محارب، قتل جمع، قتل در ماه حرام ( فقه )، قتل زن ( قاتل )
به لحاظ جنایت سابق:
اجهاز، قتل بعد از جرح، قتل مجنی علیه ( فقه )، قتل مقطوع العضو
به لحاظ جنس مقتول:
قتل زن ( مقتول )، قتل مرد ( فقه )
به لحاظ حجر مقتول:
قتل کودک، قتل مجنون
به لحاظ حد:
قتل به اجرای حد جلد، قتل مرجوم فراری، قتل واجب القتل، قتل واجب القصاص
به لحاظ حریت مقتول:
قتل حرّ، قتل حرّه، قتل عبد، قتل کنیز
به لحاظ دین:
قتل به گمان ارتداد، قتل به گمان کفر، قتل توسط مرتد، قتل کافر ( فقه )، قتل مسلمان ( فقه )
به لحاظ سبب قتل:
قتل از روی ترحم، قتل با آلت کشنده، قتل با آمیزش به عنف، قتل به تسلیم به ظالم، قتل به تغریق، قتل به خفگی، قتل به زدن مکرر، قتل به شراب، قتل به صعود اکراهی، قتل به لواط
به لحاظ سرایت:
قتل به سرایت، قتل مجهز
به لحاظ عدم قصاص جانی:
قتل به تعزیر، قتل به حد، قتل به رمی بعد از حذر، قتل به قصاص، قتل ضارب، قتل مدعی فجور به زوجه
به لحاظ قرابت:
قتل ابوین، قتل پدر باغی، قتل خویشاوند نسبی، قتل فرزند ( فقه )، قتل مورث
به لحاظ قصد:
قتل اشتباهی محقون الدم، قتل اکراهی ( فقه )، قتل با قصد، قتل به گمان رقیت
به لحاظ مقتول:
خودکشی ( فقه )، قتل اسیر، قتل باردار، قتل بیمار مشرف به مرگ، قتل جنین، قتل فاقد ولی، قتل لقیط، قتل مأمور، قتل مدیون، قتل ولد الزنا
به لحاظ موجب:
قتل موجب دیه، قتل موجب قصاص
به لحاظ نوع:
قتل خطایی ( فقه )، قتل شبه عمد ( فقه )، قتل عمد ( فقه )

وابسته

اجاره بر قتل، اسلام قاتل، اقرار به قتل ( فقه )، تقیه در قتل، جنایت بر مادون نفس، دیه قتل ( فقه )، ذکر نوع قتل، رجوع شاهد قتل، سفر برای قتل نفس محترَمه، شهادت به قتل ( فقه )، قاعده کل من لم یباشر القتل لم یقتصّ منه، قصاص نفس ( فقه )، کفاره قتل ( فقه )، متهم به قتل، نفس انسانی ( فقه )، وصیت مقتول، ولی دم ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قتل نفس ( فقه ) به زیرصفحه قتل نفس ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==magshow.php?kind=170

 • اصول السرخسی جلد 1 : صفحه 284
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 9 : صفحه 321
 • المکاسب المحرمة جلد 2 : صفحه 232
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 16 : صفحه 60
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 32 : صفحه 322
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 263
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 508
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 528
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 311
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 11 : صفحه 101
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 35، 98، 111، 141، 166، 198، 213، 243، 259، 265، 297
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 318، 338
 • فقه السنة جلد 2 : صفحه 455
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 321
 • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 5 : صفحه 251
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 371
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 285
 • منهاج الصالحین جلد 1 : صفحه 434
 • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 118