پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قذف کافر

وابسته

قذف ذمی، کافر حربی

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 320