پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قرء ( پاکی از حیض )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اَقراء

اعم

احکام حیض

وابسته

آیه اقراء، حایض صاحب عادت، عده حایض، عده صاحب عادت، معتده به قرء

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قرء ( پاکی از حیض ) به زیرصفحه قرء ( پاکی از حیض )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اصول السرخسی جلد 1 : صفحه 198
 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 25 : صفحه 399
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 343
 • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 818
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 204
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 2758
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه (217-218)
 • مهذب الاحکام جلد 26 : صفحه 92
 • موسوعة فقه ابراهیم النخعی جلد 2 : صفحه 784
 • موسوعة فقه سفیان الثوری : صفحه 689
 • موسوعة فقه عبدالله بن عباس : صفحه 575