پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

تعریف قرء ( پاکی از حیض ) ، منابع:

اصول السرخسى جلد 1 صفحه 198