پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قربانی ( عمل )

منابع

  • بدایة المجتهد و نهایة المقتصد جلد 1 : صفحه 346
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 446
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 154
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 21
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 596