پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام عبد، قربانی ( عمل )

وابسته

عبد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قربانی عبد به زیرصفحه قربانی عبد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 80