پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قربانی ( عمل )

وابسته

قربانی نیابتی

منابع

  • جلد 11 : صفحه 116
  • بدایة المجتهد و نهایة المقتصد جلد 1 : صفحه 352
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 76
  • فقه السنة جلد 3 : صفحه 324