پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، قسمت اعیان

وابسته

اجاره مشاع، عین مستاجره

منابع

  • الفقه جلد 57 : صفحه 323
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 220
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 67
  • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 92