پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قصاص اعضا ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قصاص جرح ( فقه )

اعم

قصاص مادون نفس ( فقه )

اخص

قصاص غیر محل جنایت، قصاص قبل از بهبودی، قصاص موجب تعزیر
به لحاظ جنایت:
قصاص جرح بدن، قصاص دوس شکم، قصاص لطم
به لحاظ عضو:
قصاص اعضا با داروی بی حسی، قصاص بینی ( فقه )، قصاص پستان، قصاص پلک، قصاص چشم ( فقه )، قصاص دست ( فقه )، قصاص دندان ( فقه )، قصاص زبان ( فقه )، قصاص صغیرالعضو، قصاص عورت، قصاص کفل، قصاص گوش ( فقه )، قصاص لب ( فقه )، قصاص مو

وابسته

اعضا، بی حسی اعضای قصاص با دارو، بیهوشی قصاص شونده، جنایت بر اعضا ( فقه )، چسباندن عضو قصاص شده، دعوی تعدی در قصاص، دیه اعضا ( فقه )، عفو قصاص، قصاص نفس ( فقه )، مماثلت در قصاص

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قصاص اعضا ( فقه ) به زیرصفحه قصاص اعضا ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10 : صفحه 76، 81
 • الفقه المأثور : صفحه 517
 • القواعد و الفوائد جلد 2 : صفحه 9
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 9 : صفحه 410، 427
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 272
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 535، 540، 543
 • تحریرالوسیله : صفحه (515 2 (515-516)
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 183، 270
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 42 : صفحه 343، 355
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 87، 91، 116، 231، 247، 269، 299
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 463، 470
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 229، 234
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 338
 • فقه السنة جلد 2 : صفحه 486
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 402، 412، 415
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 2 : صفحه 144، 157
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 3 : صفحه 23
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 440
 • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 2 : صفحه 803
 • معجم فقه الجواهر جلد 4 : صفحه 699