پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قصاص ( عقوبت )

وابسته

جرح بر زن، جنایت مرد، خودداری ولی دم از فاضل دیه مرد، قتل زن ( مقتول )، قصاص زن ( فقه )، مرد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قصاص مرد ( فقه ) به زیرصفحه قصاص مرد ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • البیان فی تفسیرالقرآن : صفحه 295، 296
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10 : صفحه 41
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 519، 540، 559
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه (197-198)، 199، 270
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 42 : صفحه 85، 344
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 19، 116، 133
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 465، 470، 490، 510
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 234
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 339
 • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 5 : صفحه 287
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 2 : صفحه 150
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه (394-395)