پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قصاص نفس ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قصاص قتل

اعم

احکام قتل، قصاص ( عقوبت )

وابسته

بهبودی قاتل بعد قصاص، حق ولی دم، عفو قصاص، قتل در قصاص، قتل موجب قصاص، قتل نفس ( فقه )، قصاص اعضا ( فقه )، قصاص مادون نفس ( فقه )، مرگ قاتل، ولی دم ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قصاص نفس ( فقه ) به زیرصفحه قصاص نفس ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • البیان فی تفسیرالقرآن : صفحه 292
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10 : صفحه 11، 92
 • الفقه المأثور : صفحه 511
 • القواعد و الفوائد جلد 2 : صفحه 9، 12
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 263، 272
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 508
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 183، 260
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 42 : صفحه 11
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 37، 87، 247، 299
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 463، 469، 490
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 195
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 218، 338
 • فقه السنة جلد 2 : صفحه 464
 • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 5 : صفحه 304
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 2 : صفحه 3، 23
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 2920
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 382، 424
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 287، 453
 • معجم فقه الجواهر جلد 4 : صفحه 699