پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قصاص ( عقوبت )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اقتصاص ( ‌قصاص ) ‌، قود

اعم

امور محتاج به حاکم، مجازات ( فقه )

اخص

قصاص با علم به دروغ شاهد، قصاص بعد از تراضی به دیه، قصاص بعد از عفو، قصاص در مسجد، قصاص ران، قصاص قاتل جنین، قصاص قبل از جنایت، قصاص قبل از مرگ مجنی علیه، قصاص متوقف بر تخریب خانه
به لحاظ آلات قصاص:
قصاص با آلات مسموم، قصاص با آلات موجب تعذیب، قصاص با تفنگ، قصاص با سوزاندن، قصاص با شمشیر، قصاص با صندلی الکتریکی، قصاص با طناب دار
به لحاظ اذن:
قصاص بدون اذن حاکم، قصاص بدون اذن ولی دم ( فقه )
به لحاظ استیفا:
قصاص توسط جانی، قصاص توسط وکیل معزول، قصاص محجور علیه
به لحاظ اسلام و کفر:
قصاص کافر ( فقه )، قصاص مسلمان ( فقه )
به لحاظ تکلیف جانی:
قصاص کودک ( قصاص شونده )، قصاص مجنون
به لحاظ جانی:
قصاص انسان دو سر، قصاص باردار ( فقه )، قصاص دو قلوهای به هم چسبیده، قصاص شارب مرقد، قصاص مبنج، قصاص مدیون، قصاص مرتد، قصاص مست ( فقه )، قصاص نابینا
به لحاظ جنسیت:
قصاص خنثی، قصاص زن ( فقه )، قصاص مرد ( فقه )
به لحاظ حریت:
قصاص حرّ، قصاص عبد
به لحاظ سردی وگرمی:
قصاص در سرما، قصاص در گرما
به لحاظ قرابت قاتل با وارث:
قصاص پدر ( فقه )، قصاص جد، قصاص زوج توسط فرزند، قصاص مادر ( فقه )، قصاص ناپدری
به لحاظ نوع جنابت:
قصاص مادون نفس ( فقه )، قصاص نفس ( فقه )
به لحاظ نوع جنایت:
قصاص خَلع، قصاص زدن، قصاص سب، قصاص قاتل مسلمان در جهاد، قصاص مدافع
به لحاظ ولی:
قصاص با تعدد ولی ( فقه )، قصاص با جنون ولی ( فقه )، قصاص با صغر ولی ( فقه )، قصاص با غیبت بعض اولیا، قصاص با وحدت ولی

وابسته

آداب قصاص، آلات قصاص، آیه قصاص ( فقه )، اثبات قصاص ( فقه )، اجرای قصاص ( فقه )، اجرت قصاص، احکام قصاص ( فقه )، ارث اخوه مادری، ارث پدر از قصاص، ارث حق قصاص، ارث خویشاوند پدری، ارث خویشاوند مادری، ارث زوجین از قصاص، انضباط در قصاص، بی حسی محکوم قبل از حد، بینه قصاص، تبعیض در قصاص، تداخل قصاص ( فقه )، تشاحّ در قصاص، جنایات، رجوع شاهد قصاص، شرایط قصاص ( فقه )، شفاعت در قصاص، شهادت بر شهادت به قصاص، شهادت فاسق به قصاص، شهادت کودک به قصاص، شهادت و قسم به قصاص، صلح بر قصاص، عفو قصاص، قاعده درء، قاعده کل عضو یقتص منه مع وجوده تؤخذ الدیة مع فقده، قاعده کل من لم یباشر القتل لم یقتصّ منه، قرآن ( فقه )، لگد زدن، محرمات قصاص، مرگ ولی دم، مستحبات قصاص، مسقطات قصاص، مماثلت در قصاص، نماز میت مقتول به قصاص، واجبات قصاص، وارث قصاص، وصیت به حق قصاص، وکالت در قصاص

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قصاص ( عقوبت ) به زیرصفحه قصاص ( عقوبت )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==magshow.php?kind=223index.php?catid=50

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10 : صفحه 11
 • الفقه جلد 83 : صفحه 239
 • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 9 : صفحه 384
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 33 : صفحه 259
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 263
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 519
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 183
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 42 : صفحه 5
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 24 : صفحه 87
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 463
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 195
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 317
 • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 5 : صفحه 272
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 274
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 2955
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 3 : صفحه 90
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 296
 • معجم المغنی فی الفقه الحنبلی جلد 1 : صفحه 30