پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قضاوت غیر جامع شرایط

وابسته

ظالم ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قضاوت ظالم به زیرصفحه قضاوت ظالم/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فقه القضاء : صفحه 205
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 10، 11