پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"قضاوت غیر اهل"واژه زیر را بکار ببرید:

قضاوت غیر جامع شرایط