پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قضاوت ( فقه )

وابسته

قضاوت خنثی، قضاوت زن، مرد

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 40 : صفحه 14