پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز، قضای عبادات

اخص

قضای اجزاء نماز، قضای نماز با تیمم، قضای نماز بعد از تعلم، قضای نماز به اخلال، قضای نماز مردد
به لحاظ اتحاد واختلاف:
قضای نماز متحد، قضای نماز مختلف
به لحاظ جهر و اخفات:
قضای نماز اخفاتی، قضای نماز جهری
به لحاظ دماء ثلاثه:
قضای نماز حایض، قضای نماز مستحاضه، قضای نماز نفسا
به لحاظ سفروحضر:
قضای نماز اماکن تخییر، قضای نماز حاضر، قضای نماز قصر، قضای نماز مسافر
به لحاظ قصد:
قضای نماز بی هوش، قضای نماز شارب مرقد، قضای نماز مست
به لحاظ محجور بودن:
قضای نماز کودک، قضای نماز مجنون
به لحاظ نمازگزار:
قضای نماز بیمار، قضای نماز کافر، قضای نماز مستبصر، قضای نماز معذور
به لحاظ نوع نماز:
قضای نماز طواف، قضای نماز مستحب، قضای نماز واجب
به لحاظ والدین:
قضای نماز پدر، قضای نماز مادر

وابسته

اتمام نماز، احتمال نماز قضا، احضار قضای نماز، استقبال در قضای نماز، افاقه بی هوش، تاخیر نماز قضا، تبعیت نماز قضا از ادا، ترتیب نماز قضا، ترک نماز، تعیین نماز قضا، تمرین ممیّز بر نماز قضا، شک بین اتمام و قصر، شک در قضای نماز، ظهور نجاست بعد نماز، علم به قضای نماز، فوریت نماز، قاضی ( نماز قضا )، قصر نماز، نسیان نماز قضا، نماز ( فقه )، نماز ادا، نماز در گل مانده، نماز شناگر، نماز غریق، نماز قضاء، نیت نماز قضا، وجوب نماز قضا

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قضای نماز به زیرصفحه قضای نماز/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 388، 699، 729، 730، 731، 744، 750
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 125، 126، 128، 139
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 62، 223، 263
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 59، 493
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 13 : صفحه 2، 12، 17، 129
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 272، (334-335)
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 203
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 203، 205، 206
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه (148-149)
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 388
 • منتقی الاصول جلد 7 : صفحه 116
 • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 504، 506
 • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه (326-327)
 • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه (139-140)
 • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 283، 284، 296
 • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 191
 • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 226، 297