پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

این شرط در ذبح خاص جاری می‌شود.

مترادفات

از واژه «قطع اوداج اربعه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

فری اوداج اربعه، قطع اعضای اربعه مذبوح

اعم

شرایط ذبح، قطع ( بریدن )

وابسته

اوداج اربعه، قطع محل ذبح توسط درنده

== منابع ==index.php?catid=50

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 221
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 147
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 106، 109
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 145، 154، 166، 245، 275
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 23، 100، 111، 123، 143، 144
  • فتاوی ابن الجنید : صفحه 315
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 334
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 95
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 63، 64، 68