پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قَوّاد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قائد ( قَوّاد )

اعم

فاسق ( فقه )

اخص

به لحاظ جنسیت:
زن قَوّاد، مرد قَوّاد
به لحاظ دین:
قَواّد مسلمان، قَوّاد کافر

وابسته

اختیار ( صفت )، اختیار قوّاد، بلوغ قوّاد، تبعید قَوّاد، تراشیدن سر قَوّاد، تشهیر قَوّاد، توبه قَوّاد، حریت قوّاد، عقل قَوّاد، قتل قواد، قصد قیادت، قیادت ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قَوّاد به زیرصفحه قَوّاد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 127، 164
 • الفقه المأثور : صفحه 499
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 495
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 255
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 471
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 551
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 89
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 399
 • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 107
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 115، 183، 245، 410
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 162
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 81، 281
 • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 441، 463
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 538
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 471
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 251
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 2950
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 جزء 4 : صفحه 2950
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 126
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 202
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 422
 • معجم فقه الجواهر جلد 5 : صفحه 143
 • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 319