پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قیادت ( فقه )

وابسته

قیادت اول، قیادت پنجم، قیادت چهارم، قیادت دوم

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 401
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 70، 123، 203
  • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 444
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 202
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 423
  • معجم فقه الجواهر جلد 5 : صفحه 144