پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قیام مؤذن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قیام در اذان

اعم

ایستادن ( مقابل نشستن )، مستحبات اذان

وابسته

اذان، اذان ایستاده، اذان در بلندی، اذان نشسته، اقامه ایستاده

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 7 : صفحه 340
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 95، 98
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 34 : صفحه 111
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 1 : صفحه 383
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 175
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 59، 63
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 745
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 171
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 596
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 3 : صفحه 480
 • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 80، (89-90)