پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ادوات قرآن

اخص

لام تعلیل، لام جاره، لام جازمه، لام جحود، لام زایده، لام عاقبت، لام عامله، لام غایت، لام غیر عامله، لام قسم، لام موطئه، لام ناصبه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه لامْ به زیرصفحه لامْ/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 265
  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 : صفحه 334