پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ماده (مونث)"واژه زیر را بکار ببرید:

مؤنث