پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ماهی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حیتان، سمک ( فقه )، ماهیان

اعم

حیوان دریایی

اخص

ماهی نجاست خوار
به لحاظ تزکیه:
ماهی پریده از آب، ماهی شکم مار، ماهی شکم ماهی، ماهی مجهول التذکیه، ماهی مذکی، ماهی مرده
به لحاظ نوع:
ماهی بدون فلس، ماهی فلس دار، هازبی

وابسته

اختلاط مذکی به غیر مذکی، استبراء ماهی، اطعام ماهی، بیع ماهی، پوست ماهی، تخم ماهی، تذکیه ماهی، خوردن خرما، خوردن خرما بعد از ماهی، خوردن ماهی، خوردن ماهی شکم مار، خوردن ماهی شکم ماهی، خوردن مداوم ماهی، خون ماهی، صید قطعه‌ای از ماهی، صید ماهی، علائم حلیت ماهی، غوص

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ماهی به زیرصفحه ماهی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 245
 • الفقه جلد 76 : صفحه 20، 40
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 277
 • المحلی جلد 7 : صفحه 455
 • المهذب البارع جلد 4 : صفحه 189
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 155
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 171، 241، 258
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 3، 11
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-2 : صفحه 124
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 362
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 147
 • مجمع المسائل جلد 3 : صفحه 63
 • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 50