پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

حیوان حلال گوشت، ماهی

اخص

ابلامی، بز، بنی ( ماهی )، ربیثا، سیاه ماهی، شبوط، شیرماهی، قطان، ماهی سفید

وابسته

صید ماهی فلس دار، علائم حلیت ماهی، فلس ( پولک )، ماهی بدون فلس

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 263
  • الفقه جلد 7 : صفحه 18
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 155
  • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 748
  • فقه الصادق (ع) جلد 24 : صفحه 105
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 99
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 10
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 64