پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، احکام حج، مباشرت(قیام خودی به کار)

وابسته

حج استیجاری، نیابت استیجاری حج

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 191
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 401
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه (377-378)
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه (265-266)