پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، مباشرت(قیام خودی به کار)

وابسته

اجاره مشروط، اشتراط در اجاره

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 123
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 260
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 137، 291، 298
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 15 : صفحه 121
  • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 77، 140