پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"متجاهر به فسق"واژه زیر را بکار ببرید:

فاسق متجاهر