پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

مثبتات حدود

اخص

اقرار چهارم، بینه لواط، علم قاضی ( یقین )

وابسته

اقرار اقل از چهار مرتبه، اقرار به لواط ( فقه )، شهادت به لواط ( فقه )، لواط ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مثبتات لواط ( فقه ) به زیرصفحه مثبتات لواط ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 143
 • الفقه المأثور : صفحه 499
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 7
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 493
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 254
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 469
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 67
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 376-377
 • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 89
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 31، 68، 91، 122، 336، 364، 381، 445
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 جزء 3 : صفحه 4
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 159
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 161
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 276
 • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 393
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 537
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 458
 • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 5 : صفحه 139
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 558
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 229
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 109
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 199
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 401
 • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 305