پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حرمت کتابت قرآن توسط محدث ، منابع:

التبیان فى آداب حمله القرآن صفحه 155

حرمت مس قرآن منقوش توسط محدث ، منابع:

التبیان فى آداب حمله القرآن صفحه 155