پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «محرمات حلال گوشت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

محرمات حیوان حلال گوشت، محرمات ذبیحه

اعم

أجزای حلال گوشت، محرمات

اخص

آلت تناسلی حلال گوشت، بیضه حلال گوشت، پی گردن، حدقه چشم حلال گوشت، خرزه دماغ، خون حیوان حلال گوشت، ذات الاشاجع، رحم حلال گوشت، زهردان حلال گوشت، طحال حلال گوشت، غدد، فرج حلال گوشت، مثانه حلال گوشت، مدفوع حلال گوشت، نخاع حلال گوشت

وابسته

استخوان ذبیحه، پرنده حلال گوشت، حیوان حلال گوشت، مکروهات حلال گوشت

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 11 : صفحه 238
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 309، 312
  • المسائل المنتخبة : صفحه 386، 468
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 161
  • توضیح المسائل مراجع جلد 2 : صفحه 527
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 342
  • ریاض المسائل (ط.ق) جلد 2 : صفحه 287
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 238
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 60
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 346