پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"مخالفت در ترتیب نماز"واژه زیر را بکار ببرید:

اخلال در ترتیب نماز