پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"مخلوط"واژه زیر را بکار ببرید:

اختلاط ( فقه )