پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مدفوع حرام گوشت

وابسته

پرنده نجاست خوار، حیوان نجاست خوار

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 284
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 114
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 166
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 283، 287
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 178
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 298، 302، 303
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 120
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 292، 296