پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مدفوع (عین)» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خرء، عَذَره، غائط، غایط

اعم

اَخْبَثَیْن

اخص

مدفوع حیوان
به لحاظ حالات:
اسهال، مدفوع استحاله شده در بدن، مدفوع خونی، مدفوع متغیر به دارو
به لحاظ طهارت ونجاست:
مدفوع پاک، مدفوع نجس

وابسته

استحاله مدفوع، استنجا از مدفوع، استنجا با سرگین، بیع مدفوع، ثمن مدفوع، خروج شیئ مشکوک از مخرج غائط، خودداری از مدفوع، شستن دست بعد از مدفوع، طهارت آب چاه از مدفوع، کسب به مدفوع، کنترل مدفوع، نماز مقابل مدفوع

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مدفوع (عین) به زیرصفحه مدفوع (عین)/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • التمهید فی علوم القرآن جلد 6 : صفحه 183
 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 71
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 317
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 26
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 277
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 23 : صفحه 192
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 89
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 30، 114، 493
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 81
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 1 : صفحه 393
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 9
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 273، 276
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 275
 • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 7
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 17
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 106، 112
 • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 23
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 87، 298
 • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 284، 285
 • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 240