پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"مدهوش"واژه زیر را بکار ببرید:

بی هوش