پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

محارب ( فقه )، مرد

وابسته

زن محارب

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 56
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 492
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 568
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 508
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 287