پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مرد، کافر ( فقه )

وابسته

زن کافر، نکاح با مرد کافر

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 289
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 65
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 385
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 75
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 37