پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مرگ ( فقه )

وابسته

عجله در تجهیز میت، مبطون

منابع

  • الجامع للشرائع : صفحه 49
  • الوسیلة الی نیل الفضیله : صفحه 62