پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، مزارعه ( فقه )

وابسته

صیغه مزارعه

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 314
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 36
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 119، 120
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 15 : صفحه 415