پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مزارعه کافر

وابسته

کافر حربی، مزارعه مستأمن با مسلمان

منابع

  • الفقه جلد 55 : صفحه 154
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 243