پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

بَرید: واحد مسافت/ نامه رسان) رنامه رسان (.

برید به معنای نخست به عنوان واحد مسافت - معادل چهار فرسخ شرعی یا دوازده میل، حدود 22 کیلومتر - برای تعیین حدّ برخی موضوعات احکام شرعی همچون سفر) ر سفر (و حرم) ر حرم (در روایات و کلمات فقها در باب صلات و حج به کار رفته است.

سفر شرعی که احکام قصر) ر قصر (و افطار) ر افطار (بر آن مترتّب است، با طیّ مسافتی به مقدار دو بَرید تحقّق می‏یابد. 1حدّ حرم را بَرید در بَرید گفته‏اند.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 105

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مسافت شرعی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

برید ( مسافت )، حد مسافت شرعی، هشت فرسخ

اعم

شرایط نماز قصر، مسافت ( فقه )

اخص

مسافت استداره‌ای، مسافت امتدادی، مسافت تلفیقی

وابسته

اتصال سیر، افطار مسافر، امتحان مسافت شرعی، برگشت از سفر، بینه مسافت شرعی، تفحص از مسافت شرعی، دقت عرفی، دقت عقلی، دقت مسامحی، روزه مسافر کمتر از مسافت شرعی، سفر دریایی، سفر زمینی، سفر کمتر از مسافت، سفر هوایی، شرایط نماز قصر، شک در مسافت شرعی، شهادت یک عادل به مسافت شرعی، شیاع مسافت شرعی، طی مسافت شرعی، ظن به مسافت شرعی، ظن در مسافت شرعی، ظهور مسافت بعد نماز، علم به مسافت شرعی، فرسخ، قصد مسافت، مبدأ مسافت، مثبتات مسافت شرعی، مقیاس شرعی سفر، نماز مسافر دریایی، نماز مسافر زمینی، نماز مسافر هوایی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مسافت شرعی به زیرصفحه مسافت شرعی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==magshow.php?kind=197

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 11 : صفحه 298، 299
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 778، 787
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 141
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 38 : صفحه 313
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 247
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 510، 511
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 193، 194، 195، 196، 197، 198، 202، 207، (209-210)، 211، 215، 224
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 6 : صفحه 70
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 105
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 328، 329، 331، 338
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 4 : صفحه 23، 24
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد : صفحه 358، 360
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 358، 359، 361، 362، 364، 369، 370، 418
 • مسائل فقهیّة : صفحه 56
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 8 : صفحه 5، 7، 34
 • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 134، 135، 137، 145