پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:علوم قرآن (حوزه اصلی).

اصطلاح‌نامه

وابسته

علوم قرآن (حوزه اصلی)

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مسایل علوم قرآن به زیرصفحه مسایل علوم قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • درآمدی برعلوم قرآن : صفحه 34
  • علوم القرآن : صفحه 20
  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 11 : صفحه 41