پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز عیدین، مستحبات نماز

اخص

استماع خطبه نماز عیدین، اعلان اجتماع عید و جمعه، تاخیر نماز عید، تذکر زکات فطر، تشمیر، جمع پیراهن تا ساق، خوردن گوشت قربانی، ساخت منبر از خاک، سجده بر زمین در روز عید، سلام خطیب نماز عیدین، غسل قبل از نماز عیدین
به لحاظ تشویق:
تشویق به زکات فطره، تشویق به قربانی
به لحاظ جلوس:
نشستن امام قبل از خطبه
به لحاظ ذکر:
تکبیر بعد از نماز عیدین، تکبیر قبل از نماز عیدین، گفتن الصلاه
به لحاظ صفات:
استعمال بوی خوش ( فقه )، افطار قبل نماز عیدین، پیاده روی نمازگزار عیدین، جهر نماز عیدین، رفتن به صحرا برای نماز
به لحاظ پوشش:
پوشش ردا بر امام جماعت، پوشش عمامه در نماز عیدین، پوشش لباس پاکیزه در نماز

وابسته

مکروهات نماز عیدین، نماز عیدین

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مستحبات نماز عیدین به زیرصفحه مستحبات نماز عیدین/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 170
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 443
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 11 : صفحه 373
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 317
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 59، 64