پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث درباره ترس در خواب به سبب عدم پرداخت زکات به مستحق ، منابع:

حلیة المتقین صفحه 240