پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

ارکان زکات، مستحق

اخص

ابن السبیل ( فقه )، رقاب، سبیل الله ( فقه )، عامل زکات، فقیر ( فقه )، مدیون در غیر گناه، مستحق زکات فطره، مسکین، مولفة قلوبهم

وابسته

انقراض مستحق زکات، ایمان مستحق زکات، تعدد سبب مستحق زکات، تفضیل اعدل، تفضیل افضل، تفضیل اهل علم، تفضیل در مستحق زکات، توفیر سهم زکات، زکات ( عین )، زکات با اعتقاد فقر مستحق، زکات به اهل فضل، زکات به مستحق، شرایط زکات، شهادت مستحق زکات، صفات مستحق زکات، عدالت مستحق زکات، غِنای مستحق به زکات، کفاره به غیر مستحق، مستحق کفاره، مصرف زکات، وصیت بر مستحق زکات، وقف بر مستحق زکات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مستحق زکات به زیرصفحه مستحق زکات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 211
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 23 : صفحه 312
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 405
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 30
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29 : صفحه (315-318)
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 34 : صفحه 13، 15
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 148
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 156
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 70
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 1 : صفحه 333
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 7 : صفحه 227
 • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 169، 318
 • مهذب الاحکام جلد 22 : صفحه 356